Hallituksen esitys LVM/2021/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 220/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Liikenneneuvos Kimmo Kiiski, p. 029 5342304

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki. Samalla voimassa oleva vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki kumottaisiin ja 20 ehdotettuun lakiin liittyvää lakia muutettaisiin. Ehdotetussa laissa säädettäisiin vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuudesta tiellä, rautatiellä ja muussa raideliikenteessä, ilma-aluksessa sekä kappaletavaran kuljetuksessa Suomen vesialueilla ja Suomen vesialueiden ulkopuolella. Lakiehdotus sisältäisi säännökset eri kuljetusosapuolten vastuista sekä viranomaisten tehtävistä ja toimivaltuuksista. Lakiehdotuksessa olisi myös säännökset esimerkiksi turvallisuusneuvonantajasta, ajoneuvon hyväksyntöjä myöntävän ja katsastuksia suorittavan henkilön pätevyysvaatimuksista, tarkastuslaitoksista ja niiden tehtävistä, pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien valmistukseen ja rakenteeseen liittyvistä vaatimuksista sekä vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviin turvauhkiin varautumisesta ja turvatoimista. Tarkoituksena on, että lait tulisivat voimaan 1.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Vaikutukset

Esityksen pääasialliset vaikutukset kohdistuisivat viranomaisten toimintaan. Liikenne- ja viestintävirastolle esitetään uusia tehtäviä, joiden pysyvät kustannukset olisivat noin 0,9 miljoonaa euroa vuodessa. Myös yrityksiin ja eräisiin kuntiin kohdistuisi jossain määrin taloudellisia vaikutuksia. Esityksellä ei olisi taloudellisia vaikutuksia kuluttajille.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.