Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2021/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenteen automaation edistämisestä

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, p. 029 5342570

Asia

Periaatepäätös sisältää liikenteen automaation kehittämisen vision, siitä johdetut linjaukset sekä keskeiset toimenpidekokonaisuudet. Periaatepäätöksen tavoitteena on mahdollistaa automaation eteneminen liikenteessä, sekä sitä kautta saatavat hyödyt: turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää liikennettä. Periaatepäätöksen toimenpiteet on laadittu siten, että ne ovat ajankohtaisia jo lähitulevaisuudessa. Painopisteessä on tulevaisuuteen varautuminen suunnittelun sekä tutkimuksen, kokeilujen ja pilotointien sekä mahdollistavan sääntelyn avulla.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen liikenteen automaation edistämisestä

Vaikutukset

Periaatepäätöksellä ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia, eikä siinä esitetä uusia määrärahatarpeita. Joillekin toimenpiteille on osoitettu alustavasti rahoitusta Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Liikenne 12). Lisäksi Digirata -hankkeelle on haettu rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukiväline RRF:stä. Periaatepäätöksen toimia toteutetaan valtion budjettiraamien sekä olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Määrärahalisäyksistä tai muita budjettivaikutuksia vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa. Periaatepäätöksellä on vain vähäisiä suoria vaikutuksia viranomaisten toimintaan tai vastuisiin. Keskeisimmät tehtävät ovat liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.