Hallituksen esitys STM/2021/244

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.12.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

HE 231/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Jaana Huhta, Hallitusneuvos p.029 5163407
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sosiaalihuoltolakia ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettua lakia. Lisäksi tehtäisiin muutoksista aiheutuvat tekniset muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin sekä yksityisistä sosiaalipalveluista annettuun lakiin. Sosiaalihuoltolain kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja koskevat säännökset ehdotetaan uudistettaviksi. Säännöksiä sovellettaisiin iäkkäiden henkilöiden lisäksi muihinkin asiakasryhmiin. Kotiin annettavia palveluja olisivat kotihoito ja tukipalvelut sekä turva-auttamispalvelu. Kotihoitoa olisi järjestettävä asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan vuorokaudenajasta riippumatta. Lisäksi säädettäisiin lapsiperheen oikeudesta kotipalveluun. Asumispalveluja olisivat tilapäinen ja tuettu asuminen, joita koskevat säännökset säilyisivät asiasisällöltään ennallaan, sekä yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen, jotka tulisivat nykyisen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen tilalle. Kotihoidon laadun ja riittävyyden varmistamiseksi lakiin lisättäisiin säännökset kotikäyntien suunnittelusta ja kotihoidon toteuttamisesta sekä kotihoidon henkilöstön riittävyyden turvaamisesta ja toimenpiteistä työvoiman vajaukseen puuttumiseksi. Monimuotoisten asumis- ja palvelukokonaisuuksien edistämiseksi lakiin lisättäisiin säännökset, joilla mahdollistetaan erilaisten asumispalvelumuotojen toteuttaminen samassa toiminnallisessa kokonaisuudessa. Sosiaalihuollon toimintayksikköjen johtamista sekä omavalvontaa vahvistettaisiin. Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettuun lakiin ehdotettaisiin muutoksia palvelujen suunnittelusta, päätöksenteosta, kotihoidon henkilöstön riittävyydestä, johtamisesta ja omavalvonnasta. Lakiin lisättäisiin myös säännökset omatyöntekijän tehtävien täsmentämisestä sekä palvelujen laadun seurannasta. Laista poistettaisiin mahdollisuus järjestää iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen laitoshoito sosiaalihuollon laitosyksikössä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisen laitoshoidon lopettaminen olisi toteutettava vuoden 2027 loppuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esitys liittyy vuoden 2023 talousarvioesitykseen. Suurin osa kustannuksista syntyy hyvinvointialueille (mom. 28.89.3) kotihoidon ympärivuorokautisuutta koskevasta ehdotuksesta (36,1 miljoonaa euroa) sekä turva-auttamispalvelua koskevasta ehdotuksesta (7,8 miljoonaa euroa). THL:n pysyvät kustannukset lisääntyvät seurannan vahvistumisen myötä 0,8 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden asiakasmaksutulot kasvavat 1,1 miljoonalla eurolla. Julkisen talouden suunnitelmassa on varattu iäkkäiden palvelujen uudistuksen toteuttamiseen 45 miljoonaa euroa vuodesta 2023 lähtien. Hyvinvointialueiden rahoitusosuuteen lisätään tämän uudistuksen hyvinvointialueille aiheuttamat kustannukset 44,8 miljoonaa euroa. Lisäksi THL:n toimintamenoihin tarvitaan 0,8 miljoonan euron pysyvä lisäys 1.1.2023 lähtien. Vuodesta 2028 eläkkeensaajan asumistuen menot kasvavat 2,1 miljoonalla eurolla, minkä johdosta Kelan asumistukimenomomentille (mom. 33.60.40) tarvitaan vastaava vuosittainen pysyvä lisäys vuodesta 2028 lähtien. Esitys lisää henkilöstön tarvetta 1.1.2023 lähtien yhteensä 697 henkilötyövuotta. Tästä 654 aiheutuu kotihoidon vahvistamisesta ja 43 henkilötyövuotta turva-auttamispalvelun kelpoisuusehtojen asettamisesta. Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutetun ympärivuorokautisten palvelujen henkilöstömitoituksen vuoksi sairaanhoitajien koulutuspaikkoja lisätään noin 500–700:lla ja lähihoitajien 5000:lla vuosina 2020-2024.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen