Valtioneuvoston asetus VM/2021/215

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Paula Laakso, p. +35 8295530370

Asia

Arvonlisäverosta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1356/2016) tehtäisiin arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain (1113/2021) edellyttämä lisäys. Edellä mainitun lain 38 d §:n 1 momentin mukaan veroa ei suoriteta tavaroiden ja palvelujen myynnistä Euroopan komissiolle tai Euroopan unionin oikeuden nojalla perustetulle virastolle tai elimelle, kun komissio tai tällainen virasto tai elin ostaa kyseiset tavarat tai palvelut suorittaessaan sille unionin oikeudessa annettuja tehtäviä covid-19-pandemiaan reagoimiseksi, paitsi jos tavaroita ja palveluja käytetään komission tai tällaisen viraston tai elimen vastikkeellisiin jälleenmyynteihin. Lisäys koskisi sitä, miten verottomuuden edellytykset osoitettaisiin. Lisäksi asetukseen tehtäisiin eräitä muita kielellisiä ja teknisiä tarkistuksia. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivästä tammikuuta 2022. Edellä mainittua lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021, minkä vuoksi verottomuuden edellytysten osoittamista koskevaa säännöstä olisi sovellettava myös 1 päivästä tammikuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen arvonlisäverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Esityksellä säädettäisiin siitä, millainen kirjallinen vahvistus komissiolle tai EU-virastoille tai -elimille covid-19-pandemiaan reagoimiseksi myytävien tavaroiden ja palvelujen myyjällä olisi oltava verottomuuden edellytysten osoittamiseksi. Vastaavaa kirjallista vahvistusta edellytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaan myös eräistä muista kansainväliseen kauppaan liittyvistä verottomista myynneistä. Esitys on luonteeltaan tekninen, eikä sillä olisi merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.