Valtioneuvoston asetus VNK/2021/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 11 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. +358 295 160 354

Asia

Valtioneuvoston ohjesäännön 11 § koskee kaikille ministeriöille kuuluvia tehtäviä. Sen 2 momenttia muutettaisiin siten, että ministeriölle asetettaisiin valtioneuvoston ja sen ministeriöiden tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden varmistamiseksi velvollisuus toimittaa valtioneuvoston kanslialle tieto sellaisista hankkeista tai muista kehittämistoimista, joilla voi olla merkittäviä toiminnallisia vaikutuksia valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiseen toimintaan, tietojärjestelmiin tai tietovarantoihin. Selkeyden vuoksi yhteentoimivuutta koskevien erimielisyyksien ratkaisemisen osalta momenttiin otettaisiin viittaus erimielisyyksien ratkaisemista koskevaan 8 §:ään tarkentaen samalla, että asia käsitellään valtioneuvoston kanslian esittelystä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön 11 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotetulla muutoksella varmistettaisiin, että valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteistä toimintaa, tietojärjestelmiä ja tietovarantojen käyttöä kehitettäisiin järjestelmällisesti ja kokonaisuus huomioon ottaen. Ehdotetulla muutoksella ei muutettaisi valtioneuvoston ja sen ministeriöiden nykyisiä toimivaltuuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.