Valtioneuvoston päätös SM/2021/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Anne Ihanus, Lainsäädäntöneuvos p.029 5421608
Asia

Valtioneuvosto teki 17.3.2020 päätöksen eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta 19.3.–13.4.2020 koronaviruksen aiheuttaman covid-19-tartuntatautiepidemian laajentumisen ennalta ehkäisemiseksi ja viruksesta kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi.

 

Päätökseen on tehty muutoksia ja päätöksen voimassaoloa on jatkettu 24.3.2020, 7.4.2020, 7.5.2020, 20.5.2020, 12.6.2020, 10.7.2020, 23.7.2020, 6.8.2020, 20.8.2020, 27.8.2020, 11.9.2020, 24.9.2020, 1.10.2020, 8.10.2020, 5.11.2020, 19.11.2020, 10.12.2020, 7.1.2021, 22.1.2021, 11.2.2021, 18.2.2021, 11.3.2021, 31.3.2021, 22.4.2021, 20.5.2021, 3.6.2021, 17.6.2021, 29.6.2021, 8.7.2021, 15.7.2021, 5.8.2021, 12.8.2021, 19.8.2021, 2.9.2021, 16.9.2021, 7.10.2021, 14.10.2021, 4.11.2021, 25.11.2021 ja 28.11.2021 tehdyillä päätöksillä. Päätös on voimassa 19.12.2021 asti.

 

Covid-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen. Epidemiatilanne Suomessa on heikentynyt viime viikkoina, ja rokotuskattavuuden kasvusta huolimatta vaara terveydenhuollon kantokyvyn ylittymisestä on olemassa. Uusi koronavirusmuunnos aiheuttaa myös edelleen merkittävän uhan koronavirusepidemian pahentumiselle Suomessa. Tämän vuoksi 28.11.2021 tehdyn päätöksen voimassaoloa olisi välttämätöntä jatkaa 16.1.2022 asti.

 

Uuden koronavirusmuunnoksen aiheuttaman uhan vuoksi valtioneuvoston 28.11.2021 tekemää päätöstä muutettaisiin 21.12.2021 alkaen niin, että hyväksyttävää covid-19-rokotussarjaa tai sairastettua covid-19-tautia koskevan todistuksen perusteella matkustavilta edellytettäisiin lisäksi todistus enintään 48 tuntia ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta. Edellytys koskisi 31.12.2021 asti vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneitä ja 1.1.2022 alkaen vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä. Samassa yhteydessä luovuttaisiin eteläisen Afrikan valtioita koskevista erityisrajoituksista.

 

Valtioneuvoston aiempien päätösten mukaan maahantulo Suomeen on lähtökohtaisesti rajoituksitta sallittua kaikkien neuvoston ulkorajasuosituksen 2020/912 liitteessä I mainittujen maiden ja alueiden asukkaille kyseisistä maista tai kyseisiltä alueilta saapuvassa liikenteessä. Kiinan osalta noudatetaan vastavuoroisuusvaatimusta. Neuvoston suosituksen liitteeseen I tehtävien muutosten soveltaminen Suomessa edellyttää erillistä valtioneuvoston päätöstä. Neuvoston suosituksen liitteestä on poistettu Jordania ja Namibia. Valtioneuvoston päätöksen liitteenä olevasta maaluettelosta poistettaisiin Jordania 20.12.2021 alkaen. Namibian osalta maahantulon rajoitukset on palautettu jo 28.11.2021 alkaen uuden virusmuunnoksen vuoksi.

 

Muiden kuin neuvoston suosituksessa mainittujen kolmansien maiden osalta maahantulorajoitukset olisivat edelleen voimassa.

 

Päätöksen sisältö olisi 20.12.2021 alkaen seuraava:

 

Maahantulo Suomeen liitteessä mainituista maista tai liitteessä mainittujen maiden ja alueiden asukkaille on rajoituksitta sallittua kaikilla rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (901/2006) säädetyillä rajanylityspaikoilla.

 

Muiden maiden osalta rajanylitysliikennettä on rajoitettu 16.1.2022 asti. Tältä osin henkilöliikenteelle avoinna olevilla rajanylityspaikoilla sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu sekä muu välttämätön syy. Muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvilla muilla kuin Suomen kansalaisilla ei kuitenkaan ole lentoliikennettä lukuun ottamatta oikeutta palata Suomen kautta asuinmaahansa, jos kauttakulku liittyy vapaa-ajanmatkustukseen.

 

Edellä mainittujen maahantuloperusteiden lisäksi Suomeen voivat saapua henkilöt, joilla on esittää todistus ennen Suomeen saapumista saadusta hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta. Lisäksi EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset ja EU- tai Schengen-valtiossa asuvat voivat saapua Suomeen, jos heillä on esittää todistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista. Todistus hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta tai sairastetusta covid-19-taudista ei kuitenkaan ole 20.12.2021 hyväksyttävä maahantuloperuste henkilöille, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana oleskelleet Botswanassa, Eswatinissa, Etelä-Afrikassa, Lesothossa, Mosambikissa, Namibiassa tai Zimbabwessa. Mainittuja valtioita koskevat erityisrajoitukset lakkaavat 21.12.2021 alkaen.

 

Edellä mainittujen todistusten perusteella matkustavilta edellytetään 21.12.2021 alkaen lisäksi todistus enintään 48 tuntia ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta. Edellytys koskee 31.12.2021 asti vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneitä ja 1.1.2022 alkaen vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä. Edellä mainittu ei rajoita Suomen kansalaisen tai Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaalaisen oikeutta palata Suomeen.

 

Risteilyalusten satamassakäynti on sallittua ilman matkustajien maissakäyntiä. EU- tai Schengen-valtiosta saapuvan risteilyaluksen matkustajien maissakäynti on kuitenkin sallittu.

 

Ulkorajan rajanylityspaikat ja niillä sallittu liikenne ovat seuraavat:

 

lentoliikenne:

 

- asetuksen 901/2006 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut lentoasemat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

- asetuksen 901/2006 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut merivartioasemat: henkilöliikenne (vedestä lähtevät ja veteen saapuvat lentokoneet)

 

vesiliikenne:

 

- Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Helsingin, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Långnäsin, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

- Ahvenanmaan, Haapasaaren, Hangon ja Helsingin merivartioasemat sekä Nuijamaan satama ja Santio: henkilöliikenne (huvialukset)

 

maantie- ja raideliikenne:

 

- Kuusamon, Niiralan, Nuijamaan, Raja-Joosepin, Sallan, Vaalimaan, Vainikkalan ja Vartiuksen rajanylityspaikat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

- Imatran, Inarin ja Parikkalan rajanylityspaikat: vain tavaraliikenne

 

Niiralan, Nuijamaan, Vaalimaan ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen aukioloa rajoitetaan Rajavartiolaitoksen hallintoyksikön päällikön päätöksellä hänen kuultuaan asiassa alueellisia ja paikallisia terveysviranomaisia sekä muita viranomaisia. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä eivätkä henkilöitä, joilla on välttämätön ja kiireellinen tarve rajan ylittämiseen rajoitetun aukioloajan ulkopuolella.

 

Rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittaminen ei vaikuta perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti rajoitettu.

 

Päätöksellä ei loukata vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Esitys
Valtioneuvosto päättää rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta 28.11.2021 tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET JA YHTEISKUNNALLISET: Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia Rajavartiolaitoksen menoihin ja määrärahatarpeeseen. Päätöksestä arvioidaan seuraavan merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia erityisesti vapaa-ajan liikenteen rajoitusten osalta. Vaikutukset kohdistuvat muun muassa liikenteen toimijoihin sekä ulkomaisen matkailukysynnän kautta myös ravintola- ja majoituspalveluihin, kauppaan, rakentamiseen ja elintarviketeollisuuteen. VIRANOMAISTEN TOIMINTA: Päätöksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan. RAJANYLITTÄJÄT: Schengen-alueen ulkorajan ylittäminen on mahdollista ainoastaan avoinna olevien rajanylityspaikkojen kautta. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa. Päätöksellä ei ole vaikutusta muihin ulkorajan ylittämistä koskeviin säännöksiin. Ulkomaalaisen maahantulon edellytyksistä säädetään Schengenin rajasäännöstössä ja ulkomaalaislaissa. Jos rajanylityspaikalle saapuu henkilö, joka ei täytä säädettyjä maahantulon edellytyksiä, hänen maahanpääsynsä voidaan estää voimassa olevan lainsäädännön mukaisin perustein.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen