Valtioneuvoston asetus STM/2021/264

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalaissa tarkoitettujen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2022 ja 2023

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Lakimies, esittelijä Sini Tervo, p. 029 5163529

Asia

Asetuksella säädetään geenitekniikkalaissa (377/1995) tarkoitetuista ilmoituksista ja hakemuksista perittävien käsittelymaksujen sekä mainitun lain mukaiseen valvontaan kuuluvista tarkastuksista ja tutkimuksista perittävien maksujen suuruudesta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen geenitekniikkalaissa tarkoitettujen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2022 ja 2023

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Aiemmin voimassa olleeseen asetukseen nähden valvontaviranomaisten tarkastuksista toiminnanharjoittajilta perittävää maksuun sekä kirjallisen tarkastuksen maksuun tehdään maltillinen 10 %:n korotus, jolloin tarkastuksen tuntitaksa nousee 90 eurosta 100 euroon ja kirjallisen tarkastuksen maksu 170 eurosta 200 euroon. Korotuksilla pyritään kustannusvastaavuuden parantamiseen. Asetuksella ei katsota olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia ottaen huomioon asetuksen perusteella syntyvä suhteellisen pieni kokonaiskertymä geenitekniikan lautakunnalle ja valvontaviranomaisille.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.