Hallituksen esitys STM/2021/271

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta

HE 235/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. +358 295 163 201

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvaustaksaa korotetaan nykyisestä 10 eurosta 16 euroon.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotuksen lisäkustannusten arvioidaan olevan noin 3,8 miljoonaa euroa, jonka valtio rahoittaa kokonaan. Mom. 33.30.60 Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.