Valtioneuvoston asetus STM/2021/273

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Katajamäki, p. 029 5163329

Asia

Asetuksen 2 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä poistetaan rokottamisjärjestys. Rokotuksia tarjottaisiin viisi vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille. Samalla muutettaisiin pykälän otsikko muutoksen mukaiseksi seuraavasti: Käytettävät rokotteet ja rokotusten tarjoaminen. Asetuksen 3 §:ään lisättäisiin uusi 3 momentti, jonka mukaan rokotuksen saa antaa myös riittävän lääkehoidon osaamisen ja asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut laboratoriohoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja ja lähihoitajan tutkintoa edeltäneen koulutuksen suorittanut perushoitaja 2 momentissa tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön välittömän johdon ja valvonnan alaisena. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 23.12.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Välittömät covid-19-epidemiasta aiheutuvat kustannukset korvataan kunnille ja Ahvenanmaan maakunnalle täysimääräisesti. Vuonna 2021 kustannukset korvataan pääosin valtionavustuksella, joka myönnetään valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin annetun valtioneuvoston asetuksen (860/2021) perusteella. Lisäksi kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia on korotettu 300 miljoonalla eurolla.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.