Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Sisäministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 135/2021 vp; EV 226/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 135/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies p.029 5488573
Asia
1) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sisäministeriön asetuksessa VN/23729/2021 määriteltyjen vuorokausi- ja kuukausikohtaisten pakollisten enimmäistappiorajoitusten laskemiseksi tunnistautuneena pelattavien rahapelien osalta. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus panostaa ongelmapelaajien ja heidän läheisilleen tarjottavien erilaisten tuki- ja hoitopalvelujen saatavuuteen sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluihin.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arpajaislain muuttamisesta, lain henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta, lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta, lain oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen