Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00

Sisäministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 135/2021 vp; EV 226/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 135/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 029 5488573

Asia

1) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sisäministeriön asetuksessa VN/23729/2021 määriteltyjen vuorokausi- ja kuukausikohtaisten pakollisten enimmäistappiorajoitusten laskemiseksi tunnistautuneena pelattavien rahapelien osalta. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus panostaa ongelmapelaajien ja heidän läheisilleen tarjottavien erilaisten tuki- ja hoitopalvelujen saatavuuteen sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluihin.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arpajaislain muuttamisesta, lain henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta, lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta, lain oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.