Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2021/278

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 15.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelmassa COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseksi 2021–22 tarkoitetun hätäjarrumekanismin käyttöönotosta.

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Osastopäällikkö Taneli Puumalainen, p. 029 5163280

Asia

Sosiaali- ja terveysministeriö on valtioneuvoston periaatepäätöksen 9.9.2021 puoltamana antanut uuden hybridistrategian toimintasuunnitelman 20.9.2021 lukien toistaiseksi voimassa olevana (STM julkaisuja 2021:30). Toimintasuunnitelma sisältää mahdollisuuden ottaa käyttöön valtakunnallinen hätäjarrumekanismi tilanteessa, jossa rokotusohjelman vaikuttavuus olisi ennakkoarvioita merkittävästi huonompi ja epidemiatilanne alkaisi sen seurauksena merkittävästi uudelleen vaikeutua.

 

Rokotuskattavuuden saavutettua kohdeväestössä ennalta asetetun 80 % tavoitetason kävi ilmeiseksi, että samaan aikaan lisääntyneet kontaktit ja rajoituksista luopuminen loivat kierteen, jossa tartunnat levisivät erittäin laajasti ja nopeasti rokottamattomien keskuudessa. Kun samaan aikaan kahden rokotuksen antama suojateho alkoi hiipua, tartuntoja on alkanut esiintyä myös ensiksi rokotetuilla riskiryhmillä. Sairaalahoidon tarve ja epidemian torjuntatoimien perusterveydenhuollolle aiheuttama kuormitus on lisääntynyt merkittävästi ja jatkuvasti, aiheuttaen myös hoidon saatavuuden tai oikea-aikaisuuden huomionarvoista heikentymistä muissa terveyspalveluissa. Rokotusten kohderyhmien laajentamisella, testauksen lisäämisellä ja riskiperusteisesti kohdennetuilla sekä ns. koronapassin avulla suunnatuilla rajoitustoimenpiteillä ei ole pystytty tätä kehitystä estämään. Välillisten vaikutustensa kautta tartuntojen leviäminen voi jatkossa vaikuttaa merkittävästikin myös ihmisten osallistumis- ja toimintamahdollisuuksiin ja siten vaikeuttaa tavoitteeksi asetettua yhteiskunnan auki pitämistä. Ilmaantuneen uuden omikron -virusmuunnoksen merkitystä tälle kehitykselle ei vielä tarkemmin tunneta, mutta tieto asiasta lisääntyy erittäin nopeasti kansainvälisten kokemusten ja tilannekuvan seurannan avulla.

 

Tilanne edellyttää lisätoimia tartuntojen vähentämiseksi ja epidemian hillitsemiseksi, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintakyvyn turvaamiseksi sekä rokotusohjelman toteuttamiseksi.

 

Valtioneuvosto toteaa sosiaali- ja terveysministeriön esitykseen (liite 1) perustuen, että perusteet valtakunnallisen hätäjarrumekanismin käytölle ovat olemassa. Hätäjarrun käyttöönotossa siirrytään takaisin laaja-alaisempien toimenpiteiden valtakunnalliseen ohjaukseen. Alueelliset ja paikalliset viranomaiset ohjataan ottamaan käyttöön alueellisesti ja asiallisesti laaja-alaisempia tartuntatautilain ja muun epidemian hillintään tarpeellisen lainsäädännön toistaiseksi voimassa oleviin ja koronaepidemiaa varten tilapäisesti voimassa oleviksi säädettyihin valtuuksiin perustuvia toimenpiteitä, mikäli ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia eikä tilanteen luomia haitallisia vaikutuksia voida muutoin torjua. Toimenpiteiden kohdentamisen perusteena ja tukena käytetään leviämisalueen määritelmää.

 

Jatkotoimenpiteenä sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa esityksensä mukaisesti toimialansa viranomaisia hätäjarrumekanismin käyttöönotosta. Opetuksen järjestäjien osalta ohjaus annetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Muilta osin jatkotoimenpiteet tapahtuvat osana valtioneuvoston säädösvalmistelua ja päätöksentekoa.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelmassa COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseksi 2021–22 tarkoitetun hätäjarrumekanismin käyttöönotosta

Vaikutukset

Rajoitusten vaikutuksia on arvioitu poikkihallinnollisesti terveyteen, hyvinvointiin, talouteen ja perusoikeuksiin liittyvien vaikutuskokonaisuuksien kautta huomioiden rajoitusten välttämättömyys ja suhteellisuus. Epidemiatilanne on merkittävästi uudelleen vaikeutunut tavalla, joka olennaisesti lisää riskiä hallitsemattomalle väestöleviämiselle, hoito- ja palvelutarpeen merkittävälle kasvamiselle ja henkien ja terveyden vaarantumiselle. Hätäjarrumekanismilla otetaan käyttöön toimintatapa, jolla aiemmin käytössä olleen kaltainen alueellisesti ja valtakunnallisesti laajempi rajoitusmahdollisuus voidaan toteuttaa. Tällöin suojattavien oikeushyvien painopiste muuttuu ja palautuu laaja-alaiseen pandemiantorjuntaan. Tämän vuoksi tartuntatautilain toistaiseksi voimassa olevalla ja myös koronaepidemiaa varten tilapäisenä säädetyllä keinovalikoimalla on keskeinen merkitys. Hätäjarrumekanismilla tuetaan alueellisia ja paikallisia epidemian leviämisen ja sen negatiivisten vaikutusten estämistoimia haavoittuvien ja suojattavien väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Hätäjarrumekanismin käyttö on kestoltaan mahdollisimman lyhyt ja se puretaan heti, kun sen ylläpitämistä ei voida perustella oikeasuhtaiseksi ja välttämättömäksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.