Valtioneuvoston kirjelmä SM/2022/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.2.2022 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaamiseksi

U 15/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Kukka Krüger, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488270
Asia
Komissio antoi 14.12.2021 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaamiseksi maahanmuuton ja turvapaikka-asioiden alalla (COM(2021) 890 final). Ehdotuksen myötä mahdollisuus poiketa tietyistä unionin turvapaikkamenettelyä, turvapaikanhakijoiden vastaanottoa ja paluuta koskevista säädöksistä tulisi osaksi pysyvää järjestelyä näihin tilanteisiin vastaamiseksi. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa unionin jäsenvaltioiden mahdollisuuksia vastata muuttoliikkeen välineellistämisen tilanteisiin inhimillisellä, asianmukaisella ja ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Kysymys on tilanteista, joissa kolmas valtio pyrkii ohjaamaan siirtolaisia unionin alueelle omien poliittisten päämääriensä edistämiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotuksella ei itsessään ole vaikutuksia kansalliseen talousarvioon Jos välineellistämistilanteen seurauksena Suomeen saapuu suuressa määrin kansainvälistä suojelua hakevia henkilöitä, hakemusten käsittelystä ja hakijoiden vastaanotosta aiheutuu väistämättä kustannuksia. Tarvittavia toimia ja niiden taloudellisia vaikutuksia on mahdollista arvioida vasta kulloinkin käsillä olevassa tilanteessa ja huomioiden hakijoiden määrä ja profiili. Tällöinkään kustannukset eivät ole suoraan seurausta nyt käsiteltävänä olevasta ehdotuksesta, vaan tilanteessa tarpeelliseksi arvioiduista ja kansallisesti päätettävistä toimenpiteistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen