Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2022/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.2.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian linjauksista vuonna 2022 tehtävästä päätöksestä

Ministeri

Aki Lindén

Esittelijä

Osastopäällikkö Taneli Puumalainen, p. 029 5163280

Asia

Sosiaali- ja terveysministeriö on valtioneuvoston periaatepäätöksen 9.9.2021 puoltamana antanut uuden hybridistrategian toimintasuunnitelman 20.9.2021 lukien toistaiseksi voimassa olevana (STM julkaisuja 2021:30). Toimintasuunnitelma on ohjannut tartuntatautilain toimeenpanosta vastaavia viranomaisia suositusten ja rajoitusten epidemiologisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä. Valtioneuvosto on 22.12.2021 tehnyt periaatepäätöksen toimintasuunnitelman sisältämän hätäjarrumekanismin käyttöönoton perusteiden olemassaolosta.

 

Epidemiatilanne ja rokotusten eteneminen edellyttävät, että sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa hybridistrategian linjaukset ja aiempi toimintasuunnitelma sekä siihen perustuvat päätökset kumotaan. Uudet linjaukset ovat voimassa toistaiseksi.

 

Hybridistrategian tavoite vuonna 2022 on yhteiskunnan vakauttaminen mahdollisimman avoimeksi, jälkihoidon ja jälleenrakennuksen tukeminen sekä tarkoituksenmukainen varautuminen globaalin pandemian jatkumiseen. Ihmisten omaehtoista koronaterveyden edistämistä tuetaan rokotusten, kotitestauksen edistämisen ja kansalaisviestinnän keinoin. Päätöksenteossa huomioidaan edelleen lapsen edun ensisijaisuuden periaate. Tilanteen niin vaatiessa epidemiatilanteen äkilliseen heikkenemiseen on pystyttävä vastaamaan tarkoituksenmukaisin keinoin.

 

Uudistettujen hybridistrategian linjausten toimeenpano alkaa välittömästi. Uusien linjausten edellyttämät sosiaali- ja terveysministeriön toimialan toimintalinjat ja toimintamallit ohjataan tämän mukaisesti ottamaan käyttöön ministeriön erillisillä päätöksillä.

 

Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston periaatepäätös 22.12.2021 valtakunnallisen hätäjarrumekanismin käyttöönotosta COVID-19 -epidemian hillitsemiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto puoltaa, että sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian linjauksista vuonna 2022

Vaikutukset

Alueellisella ja paikallisella tasolla on ensisijaista varmistaa joustava ja saavutettava väestön rokottaminen siten, että pystytään varmistamaan laaja suoja vakavia tautimuotoja vastaan. Lisäksi on tärkeää edistää arkielämän terveysturvallisia toimintatapoja ja huolehtia viestinnästä alueen väestölle. Tilanneanalyysilla ja vaikutusarvioinnilla tuetaan sekä yksilöiden oikeuksien toteutumista että alueen elinkeinoelämän ja yhteiskunnallisen toimeliaisuuden elpymistä. Mahdollisten suositus- ja rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttää arviota, jossa päätöksiä punnitaan niiden epidemiologisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten suhteen sekä suhteessa perusoikeuksiin. Ensisijaista on varmistaa hoidon ja palveluiden yhdenvertainen saatavuus. Mahdollisten rajoitusten on oltava rajattuja niin kohteeltaan, sisällöltään, kestoltaan kuin alueeltaan, ja niiden tulisi kohdella eri aloja tartuntojen vaikeasti hallittavan leviämisen ja vakavien seuraamusten riskiin nähden mahdollisimman yhdenvertaisesti. Strategian linjauksia toteuttavien toimenpiteiden käytössä lasten asema ja lapsen edun ensisijaisuuden periaate otetaan erityisesti huomioon siten, että tartuntojen estämiseksi tehtävät toimenpiteet vaikuttaisivat mahdollisimman vähän haitallisesti lapsiin. Hybridistrategian linjauksilla ja niiden mukaisella ohjauksella tuetaan aluehallintovirastojen ja kuntien päätöksenteon tähän liittyvää oikeasuhtaisuus- ja välttämättömyysarviointia. Yhteiskunnan vakaalla avaamisella sekä erityistilanteissa paikallisiin ja kohdennettuihin toimenpiteisiin siirtymisellä on ihmisten, talouden ja yritysten näkökulmasta myönteisiä vaikutuksia. Mahdollisesti välttämättömillä rajoituksilla on edelleen hyötyjen ohella haitallisia sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia, mutta ne ovat merkittävästi aiempaa rajatumpia ja lyhytaikaisempia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.