Hallituksen esitys SM/2022/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

HE 64/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Tiina Sinkkanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488626
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansalaisuuslain muuttamisesta. Lakiin tehtäisiin pääasiassa säädöshuollollisia muutoksia. Laissa olevia lapsen ja kansalaisuudettoman määritelmiä ajantasaistettaisiin. Lapsi saisi syntyessään Suomen kansalaisuuden suomalaiselta vanhemmaltaan suoraan lain nojalla. Myös Suomen kansalaisen adoptoima lapsi saisi kansalaisuuden suoraan lain nojalla. Kansalaisuuden saamisen edellytyksenä olevaa selvitettyä henkilöllisyyttä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Kansalaisuuteen vaadittavan asumisajan laskentaa koskevaa sääntelyä selkeytettäisiin ja yksinkertaistettaisiin. Kielitaidon osoittamista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Lakiin tehtäisiin myös muita, teknisempiä muutoksia.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetuilla muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen