Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/204

« Tasavallan presidentin esittely 13.4.2022 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilun voimassaolon jatkamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 17/2022 vp; EV 25/2022 vp)

HE 17/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Juha Keski-Koukkari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047206
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta, lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä lain työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen