Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/204

« Tasavallan presidentin esittely 13.4.2022 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilun voimassaolon jatkamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 17/2022 vp; EV 25/2022 vp)

HE 17/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Juha Keski-Koukkari, p. +35 8295047206

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta, lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä lain työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.