Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/192

« Tasavallan presidentin esittely 13.4.2022 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 232/2021 vp; EV 35/2022 vp)

HE 232/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen, p. +35 8295047355

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta, lain ulkomaalaislain 56 ja 77 §:n muuttamisesta, lain yliopistolain 10 §:n muuttamisesta ja lain ammattikorkeakoululain 13 a §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.