Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/192

« Tasavallan presidentin esittely 13.4.2022 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 232/2021 vp; EV 35/2022 vp)

HE 232/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Jarmo Tiukkanen, Hallitussihteeri p.+35 8295047355
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta, lain ulkomaalaislain 56 ja 77 §:n muuttamisesta, lain yliopistolain 10 §:n muuttamisesta ja lain ammattikorkeakoululain 13 a §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen