Hallituksen esitys VM/2022/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 67/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jonna Kuparinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530182
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi säästöpankkilakia ja hypoteekkiyhdistyksistä annettua lakia. Lakeihin lisättäisiin säännökset, jotka mahdollistaisivat kokoukseen osallistumisen ja kokouksen järjestämisen etäyhteyden avulla. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa ja tukea digitalisaatiota, kokeilukulttuuria, kestävää kehitystä sekä kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia. Säännökset joustavoittavat säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouskäytäntöjä sekä parantavat isäntien ja jäsenten mahdollisuutta osallistua kokouksiin. Säännöksillä turvattaisiin myös tasapuolinen kilpailuympäristö luottolaitoksille. Lisäksi säännöksillä sujuvoitetaan yleisesti etäyhteydellä osallistumiseen perustuvia kokousmenettelyitä. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022, kun yhteisöjen etäyhteyden avulla järjestettäviä kokouksia koskevan väliaikaisen lain voimassaolo päättyy.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Esitys koskee 11 säästöpankkia ja yhtä hypoteekkiyhdistystä sekä kyseisten toimijoiden isäntiä ja jäseniä. Yhdessä säästöpankissa on keskimäärin noin 50 isäntää. Hypoteekkiyhdistyksellä on noin 12 000 äänioikeutettua jäsentä, joista perinteisiin kokouksiin on osallistunut kuitenkin vain noin kymmenkunta jäsentä. Lakiehdotusten muutokset mahdollistavat monipuolisemmat vaikutusmahdollisuudet yhteisöjen päätöksentekoon etäosallistumisen kautta. Ehdotetut lakimuutokset voivat kannustaa useampia isäntiä ja jäseniä osallistumaan yhteisön päätöksentekoon. Etäkokouksien mahdollistamisella voi olla sekä yhteisöiden että yksittäisten isäntien ja jäsenten näkökulmasta kustannuksia säästäviä vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen