Valtioneuvoston asetus TEM/2022/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 a §:n muuttamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Timo Meling, Hallitusneuvos p.+35 8295049084
Asia
Valtioneuvoston työttömyysturvalain toimeenpanosta antaman asetuksen (1330/2002) 3 a §:ssä on säädetty tarkemmin siitä, milloin työnhakijan on katsottava kieltäytyneen työstä työttömyysturvalain (1290/2002) 2 a luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Kieltäytymispäivällä on merkitystä siihen, mistä alkaen työnhakija menettää oikeutensa työttömyysetuuteen (eli mistä päivästä alkaen hänelle asetettava työttömyysturvaseuraamus alkaa). Siihen asetuksessa säädetty ei vaikuta, asetetaanko työnhakijalle korvaukseton määräaika eli niin sanottu karenssi tai työssäolovelvoite. Työttömyysturvalakia on muutettu 2.5.2022 voimaan tulevalla lakimuutoksella 1380/2021 siten, että lain 2 a luvun 4 §:ää ei enää sovelleta työ- ja elinkeinotoimiston tai työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevan kunnan tarjoamaan työhön, ellei työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta ole itse työnantajan asemassa. Tästä syystä valtioneuvoston asetuksen 3 a §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta kumottaisiin tarpeettomana. Kumottavissa kohdissa säädetään nykyisin nimenomaan työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan tarjoamaan työhön liittyvistä tilanteista. Lakiteknisesti kumoaminen toteutettaisiin muuttamalla koko pykälä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.5.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 a §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksella ei ole vaikutuksia julkiseen talouteen eikä se vaikuta työnhakijoiden oikeuteen saada työttömyysetuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen