Valtioneuvoston asetus MMM/2022/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annettua valtioneuvoston asetusta (4/2015) ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti. Asetukseen lisättäisiin uusi 7 a § väliaikaisesti vuoden 2022 loppuun asti. Väliaikainen muutos perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1307/2013 ja komission delegoitua asetusta (EU) N:o 639/2014 koskevista poikkeuksista siltä osin kuin on kyse tiettyjen viherryttämistukeen liittyvien edellytysten täytäntöönpanosta hakuvuonna 2022 annettuun komission täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2022/484. Täytäntöönpanopäätöksen mukaan tiettyihin viherryttämistuen ehtoihin on mahdollista myöntää poikkeuksia vuonna 2022 Ukrainan sodan aiheuttaman epävarman tilanteen vuoksi. Näin voidaan helpottaa viljelijöiden mahdollisuuksia käyttää viherryttämistuen ekologiseksi alaksi ilmoitettuja kesantoaloja viljelyyn, laiduntamiseen ja sadonkorjuuseen. Valtioneuvosto päätti poikkeuksien käyttöön ottamisesta 7.4.2022. Viherryttämistuen ekologisen alan kesantoalan osalta tehdyt poikkeukset edellyttävät myös täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista, jotta tuotantoon hyödynnettäviä kesantoaloja voitaisiin muun muassa lannoittaa ja käyttää niillä kasvinsuojeluaineita. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.5.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetulla asetuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen