Valtioneuvoston asetus MMM/2022/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annettua valtioneuvoston asetusta (502/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 5 ja 6 §:ään ehdotetaan muutosta, jolla tarkennettaisiin eläinten hylkäämiseen valvonnassa liittyviä sääntöjä. Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 täydentämisestä ja mainitun asetuksen liitteen X muuttamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 53 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan a ja b alakohdissa säädetään päivämääristä, joiden perusteella arvioidaan eläinten tunnistus- ja rekisteröintivaatimusten täyttymistä tuotantosidonnaista tukea myönnettäessä. Tällä on vaikutusta eläimen tukikelpoisuuteen ja siten myös eläinten hylkäämiseen valvonnassa. Asetusehdotuksen mukaan, jos edellä mainittuna päivämääränä tuotantosidonnaisen tuen järjestelmään kuuluva eläin ei täytä tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksia ja eläin hylätään tuotantosidonnaista tukea koskevassa valvonnassa, eläimestä tulisi tukikelvoton kyseiselle hakuvuodelle eikä eläimen viimeisin haltijakaan voisi saada siitä tukea, jos eläin siirtyy hakuvuoden aikana toiselle tilalle. Viimeisimmälle haltijalle ei kuitenkaan aiheutuisi hallinnollista seuraamusta eläimen aikaisemmasta tunnistamisen ja rekisteröinnin virheestä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 24.5.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetulla asetuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen