Hallituksen esitys STM/2022/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 74/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aki Lindén

Esittelijä

Hallitusneuvos Merituuli Mähkä, p. +358 295 163 575

Asia

Esityksessä ehdotetaan tiukennettavaksi perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn määräaikoja. Kiireettömässä sairaanhoidossa lääketieteellisesti tarpeelliseksi todetun hoidon ensimmäinen hoitotapahtuma tulisi järjestää seitsemässä vuorokaudessa, jos potilaan hoidon hakeutumisen syynä on sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen, uusien oireiden esilletulo tai toimintakyvyn aleneminen. Niiden palveluiden, joita ei koske seitsemän vuorokauden määräaika, ensimmäinen hoitotapahtuma tulisi järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarvetta koskevasta arviosta taikka hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Suun terveydenhuollossa hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu tutkimus tai hoito tulisi järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun arviointi hoidon tarpeesta on tehty. Sääntely koskisi hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevaa perusterveydenhuoltoa, Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulla olevaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tuottamaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen Vankiterveydenhuollon yksikön järjestämää vankiterveydenhuoltoa. Esitys liittyy vuoden 2023 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääsääntöisesti 1.9.2023 siten, että 31.10.2024 asti noudatettaisiin kiireettömässä sairaanhoidossa 14 vuorokauden ja suun terveydenhuollossa neljän kuukauden hoitoon pääsyn määräaika. Edellä kuvatut tiukemmat määräajat tulisivat voimaan 1.11.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (RV)

Vaikutukset

Esitys parantaisi hoitoon pääsyä julkisessa terveydenhuollossa. Esityksellä olisi merkittäviä vaikutuksia palvelunjärjestäjien toimintaan. Esitys lisäisi valtion menoja vuonna 2023 72,7, vuonna 2024 116,8, vuonna 2025 130,2 ja vuodesta 2026 lähtien 127,6 miljoonaa euroa. Menot kohdentuvat seuraavasti vuosina 2023–2026 (miljoonaa euroa): hyvinvointialueet 71, 113, 127, 125 (momentti 28.89.31), YTHS 0,7, 1,1, 1,4, 1,4 (momentti 33.60.35), Vankiterveydenhuollon yksikkö 0,4, 1,1, 1,1, 1,1 (momentti 33.01.06), Rikosseuraamuslaitos 0,3, 0, 6, 0,6, 0,6 (momentti 25.40.01), aluehallintovirastot 0,2, 0,6, 0,6, 0,6 (momentti 28.40.01) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 0,03, 0,1, 0,1, 0,1 (momentti 33.02.05).

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.