Valtioneuvoston asetus SM/2022/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Sanna Palo, Oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos p.029 5421601
Asia
Rajavyöhykkeen takarajan kulkua tarkistettaisiin ja rajavyöhykettä kavennettaisiin niillä alueilla, joilla se on rajajärjestyksen ja -turvallisuuden ylläpitämisen kannalta mahdollista. Rajavyöhykettä levennettäisiin eräiden raja-asemien läheisyydessä rajajärjestyksen ja -turvallisuuden ylläpitämiseksi. Eräillä muilla alueilla rajavyöhykettä levennettäisiin merkintöjen havaitsemisen ja ylläpidon helpottamiseksi. Muutokset perustuvat Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden esityksiin. Lisäksi asetukseen tehtäisiin eräitä kielellisiä korjauksia. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Rajavyöhykkeen kaventaminen helpottaisi sekä liikkumista raja-alueilla että Rajavartiolaitoksen hallinnollista työtä. Rajavyöhykkeen leventäminen edistäisi rajaturvallisuuden ylläpitämistä ja helpottaisi rajavyöhykkeen takarajan merkintöjen havaittavuutta ja ylläpitämistä, millä on merkitystä rajavalvonnan tehostamiselle ja tahattomien rajavyöhykerikkomusten estämiselle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen