Hallituksen esitys SM/2022/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

HE 94/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. +358 295 421 608

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia. Esityksen tavoitteena on vahvistaa rajaturvallisuutta parantamalla Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia varautua ja vastata normaaliolojen häiriötilanteisiin. Muutoksilla parannettaisiin myös Rajavartiolaitoksen varautumista poikkeusoloihin. Tavoitteena on tehdä rajavartiolakiin kiireellisimmiksi katsotut muutokset muun muassa muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varautumiseksi. Rajavartiolakiin lisättäisiin nimenomainen sääntely rajanylitysliikenteen rajoittamisesta. Lisäksi valtioneuvosto voisi päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä Suomen valtakunnanrajalla yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan, jos se on välttämätöntä lyhyessä ajassa tapahtuvasta poikkeuksellisen suuresta maahantulijoiden määrästä tai vieraan valtion vaikutuksesta tapahtuvasta maahantulosta yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi. Rajavartiolakiin lisättäisiin myös täydentävät säännökset esteiden rakentamisesta rajavyöhykkeelle sekä uusi sääntely velvollisuudesta luovuttaa lyhytaikaisesti täyttä korvausta vastaan Rajavartiolaitokselle sen kiireellisessä yksittäisessä tehtävässä välttämätöntä omaisuutta sekä suorittaa lyhytaikaisesti välttämättömiä palveluja Rajavartiolaitokselle käyvän hinnan mukaista korvausta vastaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Rajanylitysliikenteen rajoittamisella voi olla sen laajuudesta ja kohdentumisesta riippuen merkittäviäkin taloudellisia vaikutuksia elinkeinotoiminnalle, kuten liikenteenharjoittajille, matkailuyrityksille ja niitä lähellä oleville toimialoille. Pysyvien esteiden rakentaminen rajavyöhykkeelle edellyttäisi lisärahoitusta, josta päätettäisiin erikseen julkisen talouden suunnitelman ja talousarvioiden käsittelyn yhteydessä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.