Hallituksen esitys OM/2022/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi

HE 93/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Elina Nyholm, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150807
Asia
Esitykseen sisältyvien lakien muutoksenhakusäännöksiä muutettaisiin siten, että viranomaisen hallintopäätöksestä valitettaisiin pääsäännön mukaisesti hallinto-oikeuteen eikä suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Myös tietyistä yleisten tuomioistuinten hallintopäätöksistä valitettaisiin hallinto-oikeuteen. Lisäksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa oleva suullisten käsittelyjen julkisuussääntely ulotettaisiin kattamaan kaikki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaiset muut kuin kirjalliset asian selvityskeinot eli myös suullisen valmistelun ja tarkastuksen. Lisäksi eräisiin oikeusministeriön hallinnonalan lakeihin esitetään tehtäväksi hyvinvointialueiden perustamisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen vuoksi tarpeelliset tekniset muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden teknisten seikkojen päivittämiseksi
Vaikutukset
Esityksen arvioidaan yhtenäistävän viranomaisten päätöksien muutoksenhakutietä sekä ajantasaistavan ja selkeyttävän lainsäädäntöä. Esityksellä ei ole olennaisia taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen