Sopimuksen hyväksyminen LVM/2022/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (jäljempänä AFS-yleissopimus) 1 ja 4 liitteisiin päätöslauselmalla MEPC.331(76) tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Eero Hokkanen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342021
Asia
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n merellisen ympäristön suojelukomitea hyväksyi 76. istunnossaan 17 päivänä kesäkuuta 2021 päätöslauselman MEPC.331(76). Mainitulla päätöslauselmalla kielletään sybutriinin käyttö kiinnittymisenestoaineena eli aluksen pohjamaalissa. Orgaanisten tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 782/2003 (nk. TBT-asetus). Siten päätöslauselmalla MEPC.331(76) tehdyt AFS-yleissopimuksen muutokset kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Koska Euroopan unioni ei kuitenkaan ole mainitun sopimuksen osapuoli, jäsenvaltiot käyttävät toimivaltaa unionin puolesta. Siten muutokset tuodaan valtioneuvoston hyväksyttäväksi.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (jäljempänä AFS-yleissopimus) 1 ja 4 liitteisiin päätöslauselmalla MEPC.331(76) tehdyt muutokset
Vaikutukset
Muutos edistää meriympäristön suojelun tilaa. Pitkän siirtymäajan vuoksi, muutoksista ei arvioida aiheutuvan varustamoille tai laivanisännille ylimääräisiä kustannuksia. Muutos saattaa vaikuttaa vähäisesti pohjamaalien hintoihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen