Valtioneuvoston asetus MMM/2022/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi vuosina 2022-2023 myönnettävästä valtionavustuksesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Jussi Sallila, Hallitussihteeri p.029 5162129
Asia
Asetuksessa säädettäisiin harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi myönnettävästä valtionavustuksesta. Asetuksessa tarkoitetun avustuksen tarkoituksena on harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittäminen. Asetuksen 3 §:n mukaan harvaan asutuilla alueilla tarkoitettaisiin Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä paikkatietopohjaisessa kaupunki-maaseutu-luokituksessa harvaan asutuksi maaseuduksi luokiteltuja alueita. Asetuksessa määriteltäisiin avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset ja säädettäisiin rahoitettavien hankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista, avustuksen hakemisesta, avustuksen käyttöä koskevasta selvityksestä sekä avustuksen saajista. Asetuksessa tarkoitetun avustuksen osalta valtionapuviranomaisena toimisi Lapin ELY-keskus. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.6.2022 ja olemaan voimassa 31.12.2023 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi vuosina 2022-2023 myönnettävästä valtionavustuksesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Valtion vuoden 2021 talousarviossa on momentille 30.10.63 (Maaseudun kehittäminen, siirtomääräraha 3 v) osoitettu yhteensä 12,3 milj. euroa. Määrärahaa saa käyttää mm. harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi toteutettavan vaikuttavuusarvioinnin, toimintaohjelman sekä siihen sisältyvien toimenpiteiden ja kokeiluhankkeiden rahoitukseen. Määrärahasta on suunniteltu käytettäväksi 3 miljoonaa euroa luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi myönnettävää tukea varten. Ehdotetussa asetuksessa tarkoitetut avustukset rahoitettaisiin kyseisestä määrärahasta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen