Valtioneuvoston asetus MMM/2022/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Luonnonhaittakorvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (236/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 15 §:ään, joka koskee luonnonhaittakorvauksen määrää, ehdotetaan tehtäväksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 tehtyä muutosta vastaava muutos. EU-osarahoitteisen ja kokonaan kansallisesti rahoitettavan luonnonhaittakorvauksen osuuksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että EU-osarahoitteisen luonnonhaittakorvauksen osuutta nostettaisiin ja kokonaan kansallisesti rahoitettavan luonnonhaittakorvauksen osuutta laskettaisiin. Ilman esitettyä muutosta luonnonhaittakorvaukseen suunnitellusta EU-rahoitusosuudesta jäisi käyttämättä noin 50 miljoonaa euroa. Lisäksi luonnonhaittakorvauksen kokonaan kansallisesti rahoitettavaan osuuteen lisättäisiin vuodelle 2022 Ukrainan kriisin vuoksi kertaluonteinen korotus, jonka tavoitteena on turvata kansallista huoltovarmuutta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022 tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, lisätalousarvion hyväksymisajankohdasta lukien.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Luonnonhaittakorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset) määrärahasta. Vuonna 2022 momentilla arvioidaan tarvittavan määrärahaa yhteensä 660 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtion talousarvion mukaan momentin 30.20.44 määräraha on 518,394 miljoonaa euroa. Määrärahasta Euroopan unionin rahoitusosuus on 112,888 miljoonaa euroa, valtion osuus 155,893 miljoonaa euroa ja kokonaan kansallisesti rahoitetun luonnonhaittakorvauksen osuus 249,613 miljoonaa euroa. Valtion vuoden 2022 toisessa lisätalousarvioesityksessä (HE 81/2022) momentille 30.20.44 on ehdotettu lisäystä 119,0 miljoonaa euroa, joka on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia ja kohdennettu kokonaan kansalliseen luonnonhaittakorvaukseen. Määräraha momentilla 30.20.44. vuodelle 2022 tulee siten olemaan 637,394 miljoonaa euroa. Arvioidusta määrärahatarpeesta 22,606 miljoonaa euroa arvioidaan katettavan edelliseltä vuodelta siirtyvällä määrärahalla. Asetus ehdotetaan annettavaksi ennen vuoden 2022 valtion toisen lisätalousarvion hyväksymistä, jotta tuen haku voidaan toteuttaa ja tuki maksaa EU-lainsäädännössä säädetyssä ajassa. Tukihaussa huomioidaan kuitenkin määrärahojen ehdollisuus ja tuki maksetaan vasta lisätalousarvion hyväksymisen jälkeen. Tuen mahdollisimman nopea toimeenpano edistää huoltovarmuutta tämän hetken häiriötilanteessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen