Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/68

« Tasavallan presidentin esittely 10.6.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi HE 90/2021 vp; EV 55/2022 vp

HE 90/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Anu Rajamäki, p. +35 8295530398

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi ja määrää lait tulemaan voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki valtion maksuperustelain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter till staten
 3. Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral
 5. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 15 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
 7. Laki valtionavustuslain 34 ja 35 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 34 och 35 § i statsunderstödslagen
 9. Laki kuntarakennelain 38 ja 53 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 38 och 53 § i kommunstrukturlagen
 11. Laki maksuvapautuslain 2 a §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 2 a § i lagen om avgiftsbefrielse
 13. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 40 c §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 40 c § i lagen om pantlåneinrättningar
 15. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om statens revisionsverk
 17. Laki Suomen Pankista annetun lain 16 ja 24 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 16 och 24 § i lagen om Finlands Bank
 19. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 31 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän
 21. Laki Verohallinnosta annetun lain 24 ja 32 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 24 och 32 § i lagen om Skatteförvaltningen
 23. Laki kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 20 § i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister
 25. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 11 a § i lagen om skattetillägg och förseningsränta
 27. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
 29. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 2 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
 31. Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 67 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 67 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
 33. Laki autoverolain muuttamisesta
 34. Lag om ändring av bilskattelagen
 35. Laki ajoneuvoverolain 51 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 51 § i fordonsskattelagen
 37. Laki polttoainemaksusta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 24 § i bränsleavgiftslagen
 39. Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 22 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
 41. Laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 11 § i lagen om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande
 43. Laki veronkantolain 62 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 62 § i lagen om skatteuppbörd
 45. Laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 6 § i lagen om skatt för titlar
 47. Laki rakennusverolain 17 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 17 § i byggskattelagen
 49. Laki Digi- ja väestötietovirastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 9 § i lagen om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.