Valtioneuvoston selonteko MMM/2022/113

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

VNS 7/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Kansainvälisten asiain neuvos Teemu Seppä, p. 029 5162158

Asia

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma -selonteon päämääränä on kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti edistää maankäytön, metsätalouden ja maatalouden päästöjen vähentämistä ja nielujen aikaansaamien poistumien vahvistamista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä edistää sopeutumista ilmastonmuutokseen. Suunnitelma tulee osaksi uudistetun ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää ja edistää osaltaan kansallisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista vuoteen 2035 mennessä sekä Euroopan unionin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma kattaa maankäytön muutoksiin, maatalousmaiden hiilidioksidipäästöihin, metsiin ja pitkäikäisiin puutuotteisiin kohdentuvat toimenpiteet sekä useita erilaisia poikkileikkaavia toimenpiteitä. Lisäksi selonteko sisältää toimenpiteiden seurantaa koskevan suunnitelman. Valmistelussa lähtökohtana on ollut saavuttaa ilmastotavoitteet mahdollisimman kustannustehokkaalla ja oikeudenmukaisella tavalla. Maankäyttösektorilla toteutettaville lisätoimille on asetettu tavoitteeksi vähintään kolmen miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen vuosittainen nettoilmastovaikutus vuoteen 2035 mennessä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta (RV)

Vaikutukset

ILMASTOON KOHDISTUVAT: Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan sisältyvien lisätoimenpiteiden toimenpidekohtaisten ilmastovaikutuksien arvioidaan olevan 2,0 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2030 ja 3,1–3,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2035. Päästöjen ja poistumien lisäinen kehitys politiikkaskenaariotarkastelussa olisi 4,2 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2030, 4,8 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2035 ja 5,8 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2040. TALOUDELLISET: Suunnitelmaan sisältyvillä toimilla on valtiontaloudellisia vaikutuksia. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimien rahoitus ei sisälly julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2023-2026. Vuotuiset lisärahoitustarpeet esitetään selonteon taulukossa 5. Näitä rahoitustarpeita käsitellään normaaliin tapaan valtion talousarviota ja julkisen talouden suunnitelmaa koskevissa menettelyissä valtiontalouden menokehysten puitteissa sovittaen ne yhteen muiden menotarpeiden kanssa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.