Valtioneuvoston asetus MMM/2022/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 029 5162404

Asia

Kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1360/2015) 1 §:ssä on säännökset rauhoitetuista kalalajeista ja -kannoista. Asetuksen 11 kohdan ankeriasta koskevaa rauhoitusaikaa pidennettäisiin aikaisemmasta neljästä kuukaudesta yhdentoista kuukauden pituiseksi. Ankeriaan kalastus kiellettäisiin elokuun 1 päivästä kesäkuun 30 päivään. Lisäksi asetuksen 4 §:ään lisättäisiin lohen vapaa-ajankalastusta koskeva informatiivinen teksti, jotta kalastajien olisi helpompi tulla tietoiseksi, että lohen vapaa-ajankalastusta merialueella säädellään myös Euroopan unionin asettamien säädösten nojalla. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Ankerias on äärimmäisen uhanalainen laji ja kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on esittänyt kannanottonaan jo pidemmän aikaa, että kaikki ankeriaaseen kohdistuva ihmislähtöinen kuolleisuus tulisi saada poistettua. Esityksellä arvioidaan olevan vähäisiä vaikutuksia ankeriaskannan tilaan, koska lajilla on niin laaja maantieteellinen elinkierto ja ankeriaan kalastus on Suomessa vähäistä. Toisaalta vähäinenkin kalastuskuolevuuden pieneneminen, etenkin kun se kohdistuu kannan elpymisen kannalta erityisen arvokkaisiin yksilöihin, on tärkeää. Esityksen arvioidaan vaikuttavan ankeriaan istutuksiin niitä vähentävästi ja yksityisten toimijoiden osalta istutustoiminta voi loppua kokonaan. Lisäksi esitys alentaa aikaisemmin tehtyjen ankeriasistutusten tuottoa. Ankeriaita on istutettu vaellusesteiden yläpuolelle ja ne eivät pääse näiltä alueilta vaeltamaan kutualueelle Sargassomerelle. Vaellusesteiden yläpuolelle istutettujen ankeriaiden pyynti voidaan järjestää kalastuslain 47 §:n mukaisilla poikkeusluvilla. Esitys tulee lisäämään ELY-keskuksille käsittelyyn tulevien poikkeuslupahakemusten määrää. Lohen osalta esitetty muutos auttaa kalastajia hahmottamaan lohenkalastuksen sääntelyyn liittyvän kokonaisuuden ja siten parantaa kalastajien edellytyksiä säännösten noudattamiseen. Esityksen taloudelliset vaikutukset ovat vähäisiä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.