Hallituksen esitys OM/2022/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

HE 111/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, p. 029 5150074

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kieltotoimenpiteitä koskevista edustajakanteista. Samalla kumottaisiin rajat ylittävästä kieltomenettelystä annettu laki. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi laki kuluttajien yhteisiä etuja edistävien järjestöjen nimeämisestä oikeutetuiksi yksiköiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ryhmäkannelakia, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annettua lakia, matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annettua lakia, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annettua lakia, lääkelakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia, Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annettua lakia ja tietosuojalakia. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavia edustajakanteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Vaikutukset

Ehdotetuilla laeilla säädetään oikeudenkäyntimenettelystä, jossa kanteen voisi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi panna vireille toimivaltainen viranomainen tai oikeutetuksi yksiköksi nimetty kuluttajien yhteisiä etuja edistävä järjestö. Järjestöjen asema kuluttajansuojan alalla vahvistuisi, ja kuluttajien oikeudet voisivat toteutua nykyistä tehokkaammin. Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan eikä esitetyistä uudistuksista aiheudu elinkeinonharjoittajille uusia velvoitteita.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.