Valtioneuvoston asetus STM/2022/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. +358 295 163 713

Asia

Asetuksen liitettä IV ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: Asetuksella luokiteltaisiin kansallisesti huumausaineeksi ensimmäistä kertaa 7 ainetta: butonitatseeni, etonitatsepipne, etonitatsepyyni, fluonitatseeni, metodesnitatseeni, protonitatseeni ja eutyloni. Nämä aineet etonitatsepipneä lukuun ottamatta ovat olleet kansallisesti kielletty valtioneuvoston asetuksella kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiviisista aineista (1130/2014) ja niiden poistamista mainitusta asetuksesta esitetään samassa esittelyssä. Kuusi ensin mainittua ainetta ovat synteettisiä opioideja, jotka ovat ns. nitatseeneja. Aineilla on merkittävä väärinkäyttö- ja riippuvuuden aiheuttamispotentiaali. Vakavin haittavaikutus on yliannostuksesta aiheutuva, jopa kuolemaan johtavaa hengityslama. Näistä aineista on tehty kansallinen haittojenarviointi. Seitsemäs aine eutyloni on synteettinen katinoni, jonka vaikutusmekanismi on katinonien ja piristävästi vaikuttavien aineiden, kuten metamfetamiinin, kaltainen. Eutylonin haitallisuuden on arvioinut Maailman terveysjärjestö WHO, jonka suosituksesta aine tullaan myöhemmin tänä vuonna liittämään myös kansainvälisesti valvonnassa olevien huumeiden joukkoon. Kansalliset asiantuntijat ovat kuitenkin nähneet tarpeelliseksi alkaa valvoa ainetta kansallisesti huumausaineena mahdollisimman pian ja siksi sen luokittelua esitetään liitteeseen IV jo ennen kansainvälisen luokittelupäätöksen voimaantuloa. Aineiden nimeämisessä ei ole yhtä kansainvälistä standardia ja merkitsemistavat vaihtelevat ja kehittyvät. Kansalliset asiantuntijat arvioivat tapauskohtaisesti jokaisen aineen suomenkielisen ja ruotsinkielisen merkitsemistavan esimerkiksi kansainvälisesti yleisimmäksi katsotun nimeämistavan mukaan. Tarvittaessa aineen nimeä saatetaan myös asetuksessa myöhemmin muuttaa, riippuen siitä mikä nimi tai merkitsemistapa vakiintuu käyttöön. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 8 päivänä elokuuta 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Luokiteltavilla aineilla ei ole lääketieteellistä tai teollista käyttöä Suomessa. YHTEISKUNNALLISET: Esityksellä kielletään ns. muuntohuumeita niiden päihdekäytön ehkäisemiseksi ja huumevalvonnan tehostamiseksi. Muuntohuumeiden käyttö voi olla haitallista terveydelle ja ne voivat vaikuttaa mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Kieltäminen ei estä aineiden käyttöä kokonaan, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään muuntohuumeiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.