Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Opetus- ja kulttuuriministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 54/2022 vp; EV 95/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 54/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Marjaana Larpa, p. +358 295 330 480

Asia

Eduskunta edellyttää, että 17 vuotta täyttäneillä tulee olla mahdollisuus jäädä lasten perusopetuksen puolelle 18-vuotiaaksi saakka, jos se nähdään lapsen kannalta parhaana ratkaisuna, ja että ehdotetun sääntelyn vaikutuksia 17 vuotta täyttäneiden oppivelvollisten asemaan seurataan tarkasti ja ryhdytään mahdollisesti tarvittaviin lisätoimenpiteisiin lapsen edun ensisijaisuuden toteutumisen varmistamiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.