Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma UM/2022/154

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Ulkoministeriö

a) Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta (VNS 10/2021 vp – EK 26/2022 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä kannanotto

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lähetystöneuvos Anna Salovaara, p. 029 5350018

Asia

Eduskunta on kirjelmässään EK 26/2022 vp hyväksynyt selonteon VNS 10/2021 vp johdosta ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (UaVM 6/2022 vp) mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää valtioneuvoston ottavan uutta ihmisoikeuspoliittista selontekoa laatiessaan huomioon tässä mietinnössä esitetyt havainnot.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta pöytäkirjaan sekä ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.