Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/244

« Tasavallan presidentin esittely 26.8.2022 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 231/2021 vp; EV 96/2022 vp)

HE 231/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Petri Honkonen

Esittelijä

Johtaja Jaana Huhta, p. 029 5163407

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sosiaalihuoltolain muuttamisesta, lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta sekä lain yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain sosiaalihuoltolain muuttamisesta, lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta sekä lain yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 kuitenkin siten, että lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 7 c §:n 5 momentti tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2022 sekä jättää vahvistamatta lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.