Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/13

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 13/2022 vp; EV 88/2022 vp)

HE 13/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Sami Kiriakos, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150054
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki rikoslain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av strafflagen
 3. Laki esitutkintalain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av förundersökningslagen
 5. Laki järjestyslain 7 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 7 § i ordningslagen
 7. Laki liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 25 § i lagen om transportservice
 9. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 3 § i lagen om näringsförbud
 11. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 3 a §:n ja 5 luvun 11 a §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 2 kap. 3 a § och 5 kap. 11 a § i lagen om rättegång i brottmål
 13. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 16 kap. 2 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
 15. Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap
 17. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 17 kap. 24 § i rättegångsbalken
 19. Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen
 21. Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen
 23. Laki vankeuslain 19 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 19 kap. 4 och 5 § i fängelselagen
 25. Laki yliopistolain 43 a §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 43 a § i universitetslagen
 27. Laki ammattikorkeakoululain 33 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 33 § i yrkeshögskolelagen
 29. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 81 § i lagen om yrkesutbildning
 31. Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 2 § i lagen om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi