Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2022/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

HE 80/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Hallitussihteeri Timo Tuurihalme, p. 029 5140119

Asia

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta (HE 80/2022 vp; PeVL 36/2022 vp; PuVM 3/2022 vp; EV 98/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto antaa vuoden 2022 loppuun mennessä selvityksen Suomen ampumaratojen kokonaistilanteesta. Selvityksessä tulee tarkastella myös sitä, miten ampumaratojen määrää saataisiin Suomessa lisättyä nykytasosta, ympäristönäkökulmat asianmukaisesti huomioiden.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta ja lain ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2022 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.