Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi (HE 68/2022 vp; EV 102/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 68/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, p. +358 295 530 266

Asia

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin merellisen öljyntorjunnan rahoituksen turvaamiseksi. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen uudistuksen tavoitteiden toteutumista seurataan pitkäjänteisesti ja havainnoista raportoidaan säännöllisesti.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi ja määrää lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 §:n muuttamisesta ja lain verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2022 sekä muut liitteenä olevat lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.