Hallituksen esitys SM/2022/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 149/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. +358 295 488 279

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi hätäkeskustoiminnasta annettua lakia, turvallisuustutkintalakia, konsulipalvelulakia ja pelastuslakia. Esityksen mukaan hätäkeskustoiminnasta annetussa laissa säädettäisiin Hätäkeskuslaitoksen toiminnasta sekä pelastustoimen, poliisitoimen, sosiaali- ja terveystoimen ja Rajavartiolaitoksen hätäkeskuspalveluista, hätäkeskustoiminnasta ja henkilötietojen käsittelystä hätäkeskustoiminnassa. Hätäkeskustoiminnasta annetun lain säännökset henkilötietojen käsittelystä muutettaisiin vastaamaan EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Jatkossa henkilötietojen rekisterinpitäjänä poliisin tietojen osalta toimisi Poliisihallitus, sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen osalta hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen, pelastustoimen tehtävätietojen osalta hyvinvointialueen pelastustoimen järjestämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen ja Rajavartiolaitoksen tietojen osalta Rajavartiolaitoksen esikunta. Hätäkeskuslaitos toimisi rekisterinpitäjänä vartioimistehtäviksi katsottavien valvonta- ja hälytystehtävien, Hätäkeskuslaitoksen muiden tehtävien ja muiden viranomaisten avustamiseen liittyvien tietojen osalta, sekä niiden henkilötietojen osalta, jotka koskevat vahinko-, häirintä- ja väärinkäytösyhteydenottoja sekä tietojärjestelmä- tai verkkoliikennehäiriöitä. Tällä hetkellä rekisterinpitäjinä toimivat vain Hätäkeskuslaitos ja Poliisihallitus. Lakiin täsmennettäisiin lisäksi säännökset henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta, rekisterinpitäjien ja viranomaisten tiedonsaantioikeuksista, rekisterinpitäjien välisestä tietojen luovutuksesta ja henkilötietojen käytöstä muuhun kuin alkuperäiseen käsittelytarkoitukseen. Lisäksi laki päivitettäisiin vastaamaan julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain sääntelyä. Konsulipalvelulain muutosesityksen mukaan Hätäkeskuslaitos voisi avustaa ulkoasianhallintoa avustavissa asiakaspalvelutehtävissä. Turvallisuustutkintalain muutosesityksen mukaan Hätäkeskuslaitos voisi avustaa Onnettomuustutkintakeskusta ilmoitusten vastaanottamisessa. Kyseisiin lakeihin lisättäisiin asetuksenantovaltuudet avustavia tehtäviä koskevista tarkemmista säännöksistä. Pelastuslaki päivitettäisiin vastaamaan hyvinvointialueuudistusta ja hätäkeskuslain muutoksia. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alussa. Hätäkeskustoiminnasta annetun lain 16, 16 a ja 17-25 § on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Vuosia 2023-2026 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa osoitettiin 350 000 euroa vuodelle 2023 Hätäkeskuslaitoksen toimintamenomomentille 26.30.02 hätäkeskustoiminnasta annetun lain ja siihen liittyvien lakien muutokseen. Kustannus aiheutuu hätäkeskustoiminnassa käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjyyttä koskevasta muutoksesta, jonka johdosta hätäkeskustietojärjestelmään on luotava lokirekisterin käytönvalvonnan työkalu jokaiselle rekisterinpitäjälle. Jatkovuosille osoitettiin 65 000 euroa pysyvää rahoitusta esitykseen liittyvästä rekisterinpitäjien lisäyksestä aiheutuvaan htv-tarpeeseen. Hätäkeskuslaitokselle aiheutuu lisätyötä hätäkeskustietojärjestelmään tallennettavien puhelutallenteiden koostamiseen ja luovutusten käsittelyyn liittyvästä työstä muiden rekisterinpitäjien pyynnöstä. Tämän on arvioitu aiheuttavan 1 htv lisäystarpeen Hätäkeskuslaitokseen. Ulkoministeriön määrärahasta on sovittu suoritettavaksi Hätäkeskuslaitokselle korvauksena sopimuksessa yksilöityjen konsulipalvelulain mukaisten tehtävien hoitamisesta 6 htv vastaavan määrärahan vuodessa vuoden 2023 loppuun. Hätäkeskuslaitoksen ulkoministeriölle suorittamat avustavat tehtävät edellyttävät jatkossakin määrärahan siirtoa momentilta 24.01.01 momentille 26.30.02. Siirto tehdään vuoden 2024 talousarviossa ja pysyvästi sitä seuraavassa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2025-2028. Turvallisuututkintalain muutosesityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Onnettomuusilmoitusten vastaanottaminen Hätäkeskuslaitoksessa voidaan hoitaa Hätäkeskuslaitoksen olemassa olevilla resursseilla.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.