Hallituksen esitys STM/2022/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 191/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aki Lindén

Esittelijä

Lakimies, esittelijä Sirkka Sivula, p. +35 8295163007

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vammaispalvelulaki, jolla kumottaisiin voimassa oleva laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia, sosiaalihuoltolakia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia ja mielenterveyslakia. Lisäksi ehdotetaan lainkohdan kumoamista Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetusta laista. Vammaispalvelulaissa ehdotetaan säädettäväksi vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta edistävistä sosiaalihuollon erityispalveluista, joita järjestettäisiin silloin, kun vammainen henkilö ei saa itselleen välttämättömiä ja sopivia palveluita muun lain perusteella. Tällöin vammaisen henkilön tulisi saada itsenäisen elämän, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen edellyttämät yksilöllisen tarpeensa mukaiset palvelut vammaispalvelulain perusteella. Lakia sovellettaisiin vammaiseen henkilöön, jonka avun, tuen tai huolenpidon tarve johtuu pääasiassa muusta kuin iäkkäänä alkaneesta ja tyypillisesti iäkkäillä henkilöillä esiintyvästä sairaudesta tai yleisestä vanhuudesta johtuvasta rappeutumisesta taikka heikkoudesta. Hyvinvointialueella olisi määrärahoista riippumaton velvollisuus järjestää vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisesti valmennusta, henkilökohtaista apua, erityistä osallisuuden tukea, tuettua päätöksentekoa, vaativaa moniammatillista tukea, asumisen tukea, lapsen asumisen tukea, esteettömän asumisen tukea, lyhytaikaista huolenpitoa, päivätoimintaa ja liikkumisen tukea. Täysin uusia palveluita olisivat erityinen osallisuuden tuki ja tuettu päätöksenteko. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2023 Vammaispalvelulain 14 ja 15 § ehdotetaan kuitenkin tulemaan voimaan 1.1.2025.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Esitys liittyy vuoden 2023 talousarvioesitykseen, jossa on varattu vammaispalveluiden uudistamista varten 22 miljoonan euron suuruinen määräraha momentilla 28.89.31 (Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus). Esitys lisää kustannuksia momentilla 28.89.31 yhteensä 22,3 miljoonalla eurolla. Vaikutus kustannuksiin ylittää varatun määrärahan 0,3 miljoonalla eurolla, joka on tarkoitus huomioida vuoden 2023 täydentävässä talousarvioesityksessä. Ylitys aiheutuu siitä, että esityksessä kustannukset on arvioitu vuoden 2022 tasossa ja niitä on korotettu vuoden 2023 tasoon. Uudistus lisäisi henkilöstön tarvetta arviolta 600-700 henkilötyövuotta. Henkilöstön lisäystarpeisiin voidaan vastata pääosin hyödyntäen muita kuin sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä. PERUS- JA IHMISOIKEUSVAIKUTUKSET: Vammaispalvelulaki edistäisi vammaisten ihmisten keskeisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista käytännössä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.