Hallituksen esitys YM/2022/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa sekä laiksi tupakkalain 2 §:n muuttamisesta

HE 182/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, p. +35 8295250067

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa, jolla korvataan aiempi yhteishallinnosta vuokrataloissa annettu laki. Tupakkalaissa oleva viittaus päivitettäisiin vastaamaan uutta lakia. Yhteishallintoa kehitettäisiin päivittämällä laki vastaamaan nykyistä tilannetta, jossa vuokrataloyhtiöt ovat hyvin erilaisia kooltaan ja asukasrakenteeltaan. Asukkaiden osallistumismahdollisuuksia vuokrataloyhteisön tasolla tapahtuvaan päätöksentekoon vahvistettaisiin säätämällä yhteistyöelimestä ja sen osallistumisoikeuksista. Myös lähidemokratia säilytettäisiin. Yhteishallinnon toimintatapoja ja palautteenantoa kehitettäisiin. Erityisryhmille tarkoitetuissa asuinkohteissa yhteishallinto järjestettäisiin erityisryhmien tarpeet huomioon ottaen. Myös 15-17-vuotiaat itsenäisesti asuvat saisivat äänioikeuden. Asukkailla olisi oikeus yhteisökohtaiseen talouden ja hallinnon valvojaan. ARA valvoisi lain noudattamista. Ehdotetaan, että lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa sekä laiksi tupakkalain 2 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Esitys liittyy vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ympäristöministeriön toimintamenoista siirrettäisiin 35 000 euroa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenoihin käytettäväksi ARAlle ehdotettavassa laissa säädettäviin uusiin valvontatehtäviin. Vastaava muutos tehtäisiin pysyvästi vuosia 2024-2027 koskevan julkisen talouden suunnitelman valmistelussa. Lain päivittäminen ja uudet osallistumisen tavat vahvistaisivat asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. ARAn valvonta tehostaisi lain täytäntöönpanoa. Yhteishallinto edistää yhteisöllisyyttä ja asumisviihtyvyyttä, vuokratalojen kunnossapitoa sekä kestävää asumista.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.