Hallituksen esitys VM/2022/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

HE 185/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Hallitusneuvos Merja Sandell, p. +35 8295530191

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Esityksessä ehdotetaan, että jäteveroa korotettaisiin 70 eurosta 80 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Lisäksi jäteveron veropohjaa laajennettaisiin. Veron piiriin siirrettäisiin viherlipeäsakka sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä kipsijäte, jotka ovat nykyisin jäteveron ulkopuolella, mutta joiden osalta on todettua hyötykäyttöä. Veropohjan laajennuksen arvioidaan lisäävän verollisen jätteen määrää noin 85 000 tonnilla vuodessa. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä selventäviä muutoksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Veropohjan laajentaminen toteutettaisiin kahdessa vaiheessa vuosina 2023 ja 2027.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi jäteverolain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Ehdotetut veronmuutokset kasvattaisivat jäteveron tuottoa yhteensä vuositasolla noin 8 miljoonaa euroa. Ehdotuksista toteutettaisiin vuonna 2023 veronkorotus sekä kipsijätteen sisällyttäminen veropohjaan, jolloin verotulojen arvioidaan kasvavan vuositasolla noin 1,5 miljoonalla eurolla. Tästä veronkorotuksen osuus on miljoona euroa ja kipsijätteen veropohjaan sisällyttämisen osuus noin 0,5 miljoonaa euroa. Siirtymäajan jälkeen vuonna 2027 voimaan tulevaksi ehdotettu viherlipeäsakan sisällyttäminen jäteveropohjaan lisäisi jäteveron tuottoa vuositasolla arviolta noin 6,5 miljoonalla eurolla. Vuonna 2023 budjettitalouden mukaisten verotulojen arvioidaan kasvavan noin miljoonalla eurolla ja vuonna 2027 noin 5 miljoonalla eurolla, mitä selittää valmisteverojen tilitysten ajoittuminen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.