Hallituksen esitys VM/2022/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

HE 133/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, p. +35 8295530518
Asia
Esityksessä ehdotetaan lainsäädäntöä koskien uusia viranomaisen digitaalisen asioinnin palveluita, sekä näiden tuottamiseen ja käyttöön liittyvää toiminnallista muutosta. Esityksessä ehdotetaan otettavan käyttöön digitaalinen henkilöllisyystodistus, ulkomaalaisen digitaalinen asiointiväline ja luonnollisen henkilön tunnistusväline. Ne olisivat uusia henkilöllisyyden ja henkilötietojen osoittamiseen sekä sähköiseen tunnistamiseen tarkoitettuja ratkaisuja luonnollisille henkilöille. Digitaalisen henkilöllisyystodistuksen ja ulkomaalaisen digitaalisen asiointivälineen osalta kyse olisi myös kehityksestä kohti itsehallittavaa henkilötietojen esittämistä. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen. Ydinidentiteetin todisteen ylläpidon on arvioitu aiheuttavan Digi- ja väestötietovirastolle vuodesta 2023 alkaen 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset, jotka kohdistuisivat valtiovarainministeriön hallinnonalalle momentille 28.30.03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v). Luonnollisen henkilön tunnistusvälineestä aiheutuisi Digi- ja väestötietovirastolle vuodesta 2023 alkaen arviolta enintään 1 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset, joka kohdistuisivat valtiovarainministeriön hallinnonalalle momentille 28.30.03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v). Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (RV)
Vaikutukset
Ehdotuksella on vaikutuksia julkiseen talouteen. Suunniteltujen ratkaisujen toteutuskustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 17,5 miljoonaa euroa ja vuotuisten käyttökulujen yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. Toteutuskustannukset katetaan valtiovarainministeriölle vuoden 2020 talousarviossa myönnetystä määrärahasta (28.70.01). Ehdotukseen liittyvät ylläpitokustannukset on tarkoitus kattaa osin asiakasmaksuilla ja osin palveluiden kustannuksista esitetään katettavaksi budjettirahoitteisena. Ehdotuksesta ei arvioida aiheutuvan välittömiä taloudellisia vaikutuksia ratkaisua mahdollisesti hyödyntäville viranomaisille tai muille asiointipalveluille, koska käyttöönotto perustuu vapaaehtoisuuteen. Ehdotuksen arvioidaan edistävän kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia asioida erilaisissa palveluissa ja toimia yhteiskunnan jäsenenä. Ehdotuksen arvioidaan edistävän myös ulkomaalaisten mahdollisuutta käyttää suomalaisia sähköisiä asiointipalveluja. Ehdotus edistää lisäksi henkilöiden mahdollisuutta hallita omia tietojaan erilaisissa asiointitilanteissa. Ehdotuksella arvioidaan olevan vaikutuksia nykyisen vahvan sähköisen tunnistamisen markkinan osapuoliin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.