Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2022/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 91/2022 vp; EV 104/2022 vp)

HE 91/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Inka Näkkäläjärvi, Erityisasiantuntja, esittelijä p.+35 8295342052
Asia
YK:n alaisen Maailman postiliiton (Universal Postal Union, UPU) 27. kongressi järjestettiin Abidjanissa 9.-27.8.2021. Kongressissa neuvoteltiin muutoksista Maailman postiliiton yleissopimukseen ja muihin UPU:n sopimuksiin. Maailman postiliiton yleissopimuksessa määritellään kansainvälisen postiliikenteen keskeiset säännöt. Abidjanin kongressissa Istanbulin yleissopimus korvattiin uudella yleissopimuksella. Osa Istanbulin yleissopimukseen sisältyneistä määräyksistä sisällytettiin muuttumattomina Abidjanin kongressissa neuvoteltuun yleissopimukseen, ja vain osaan artikloista tehtiin muutoksia. Suomi esitti Abidjanin kongressissa yleissopimukseen kolmea uutta varaumaa (yleissopimuksen 15, 20 ja 21 artiklat). Varaumat hyväksyttiin Abidjanin kongressissa ja ne kirjattiin Abidjanin kongressin päättöpöytäkirjoihin. Uudet varaumat koskevat nimetyn operaattorin oikeutta veloittaa ulkomailta saapuvista lähetyksistä kotimaan lainsäädännön mahdollistamat maksut (15 artiklaa koskeva varauma), nimetyn operaattorin oikeutta periä maksu myös niiden lähetysten tullille esittämisestä ja tullauksesta, joista ei ole peritty tulli- tai muita vastaavia maksuja (20 artiklaa koskeva varauma), sekä nimetyn operaattorin oikeutta periä maksu aiheettomista ja perusteettomista tiedusteluista (21 artiklaa koskeva varauma).
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy Maailman postiliiton yleissopimuksen ja päättää varaumien tekemisestä ja vahvistaa lain Maailman postiliiton yleissopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen