Hallituksen esitys OM/2022/156

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2022 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 216/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Terhi Salmela, Hallitusneuvos p.029 5150203
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti ulosottokaaren suojaosuutta koskevaa säännöstä. Kyseessä olisi kokeilu, josta saataisiin konkreettista tietoa suojaosuuden korotuksen vaikutuksista. Esityksen mukaan velallisen itsensä osalta laskettavaa suojaosuutta korotettaisiin vuoden 2023 ajaksi. Suojaosuuden määrä olisi ehdotetun väliaikaisen lain mukaan velallisen itsensä osalta 29,52 euroa päivässä ja velallisen elatuksen varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 8,34 euroa päivässä. Suojaosuuden määrä tarkistettaisiin oikeusministeriön asetuksella vuoden 2023 alusta lukien. Tarkistamiseen sovellettaisiin kansaneläkeindeksistä annettua lakia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023 ja olemaan voimassa 31.12.2023 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Suojaosuutta korottamalla lisättäisiin velallisten käyttöön jäävien tulojen määrää ja tuettaisiin siten heidän ostovoimaansa poikkeuksellisessa taloudellisessa tilanteessa. Lainmuutoksen arvioidaan pienentävän velkojille tilitettävää perimistulosta vuonna 2023 laskennallisesti noin 72 miljoonaa euroa, josta julkisoikeudellisten velkojien osuus olisi noin 26 miljoonaa euroa. Valtion ulosottomaksutulojen arvioidaan pienenevän vuonna 2023 laskennallisesti noin 4,4 miljoonaa euroa. Esityksellä on vaikutusta Ulosottolaitoksen työmäärään ja siten määrärahatarpeeseen. Vuodelle 2023 tarvittavan lisähenkilöstön kustannus on 385 000 euroa. Menot kohdistuvat valtion talousarvion momentille 25.20.01 Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot. Lisämäärärahasta tulee päättää vuoden 2023 talousarviosta päätettäessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen