Hallituksen esitys YM/2022/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta

HE 239/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Outi Kumpuvaara, Hallitussihteeri p.029 5250225
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ilmastolakia. Lakiin lisättäisiin säännökset kunnan ilmastosuunnitelmasta sekä ilmastolain mukaisesta muutoksenhausta. Esityksen tavoitteena on edistää ilmastolain tavoitteiden toteutumista ja vahvistaa kuntien ilmastotyötä sekä edistää oikeusturvan toteutumista. Esityksessä ehdotettu sääntely täydentäisi ilmastolain kokonaisuudistusta. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ilmastolain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Lain pääasialliset vaikutukset kohdistuisivat ilmastoon ja ympäristöön, talouteen, kuntiin, viranomaisten tarvitsemiin voimavaroihin sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Välittömät vaikutukset kohdistuisivat erityisesti kuntiin ilmastosuunnitelman laatimisvelvoitteen myötä. Välilliset vaikutukset tarkentuvat suunnitelmien toimeenpanon myötä. Muutoksenhakusääntelyn kohdalla välittömiä vaikutuksia olisivat mahdollisiin valituksiin ja valitusmenettelyyn liittyvät vaikutukset. Esityksellä arvioidaan olevan myönteisiä ilmastovaikutuksia. Esitykseen sisältyy uusia tehtäviä, jotka lisäävät voimavaratarpeita kunnissa sekä ympäristöministeriössä ja Suomen ympäristökeskuksessa. Uusi kuntien ilmastosuunnitelman laatimisvelvoite aiheuttaisi voimavaratarpeita kunnille ja niitä varten kunnille voitaisiin myöntää rahoitusta valtionavustuksina. Valtionavustuksen myöntäisi ympäristöministeriö ja valtionavustuksia varten ympäristöministeriölle aiheutuisi pysyvä 2 631 000 euron voimavaratarve. Lisäksi valtionavustusmenettelyä koskevat velvoitteet aiheuttaisivat ympäristöministeriölle pysyvää voimavaratarvetta henkilöstöresursseihin 1 henkilötyövuoden (100 000 e) ja myös rahoitukseen 50 000 euron verran. Lisäksi kuntien päästötietopalvelun ylläpitämisestä aiheutuisi pysyvää voimavaratarvetta Suomen ympäristökeskukselle 0,5 henkilötyövuoden (50 000 e) verran. Edellä mainitut määrärahat sisältyvät vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja vuosia 2023-2026 koskevaan julkisen talouden suunnitelmaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen