Hallituksen esitys PLM/2022/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2022 13.00

Puolustusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta

HE 221/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kosti Honkanen, p. 029 5140607

Asia

Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sotilasajoneuvoista. Esitys perustuu eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan ajoneuvolaista antamaan mietintöön, jossa todetaan, että sotilasajoneuvoista olisi säädettävä omassa laissaan. Esityksellä selkeytettäisiin sotilasajoneuvojen ja ajoneuvolain tarkoittamien ajoneuvojen välistä säädöspohjaa. Lisäksi selkeytettäisiin pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston roolia suhteessa Liikenne- ja viestintävirastoon. Ehdotuksessa otetaan huomioon Suomen alueelle tulevien kansainvälisten sotilasajoneuvojen tunnustaminen käytettäväksi Suomessa. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi tieliikennelakia ehdotetun uuden lain johdosta, ja lakiin tehtäisiin myös muita Puolustusvoimien ajoneuvojen käyttöä koskevia muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.