Hallituksen esitys VM/2022/193

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 227/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Antti Sinkman, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530817
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annettua lakia. Esityksen mukaan lain soveltamisaikaa jatkettaisiin siten, että lakia sovellettaisiin verovuosien 2020–2023 lisäksi myös verovuosien 2024 ja 2025 verotuksessa. Uusien koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoista saisi verotuksessa tehdä lain voimassaoloaikana kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Poistojen enimmäismäärän korotus koskisi myös uusia vuosina 2024 ja 2025 hankittuja ja käyttöönotettuja hyödykkeitä. Lisäksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia, maatilatalouden tuloverolakia ja tuloverolakia muutettaisiin siten, että peitelty osinko olisi kokonaan veronalaista tuloa. Ehdotettu laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2024 alusta ja sitä sovellettaisiin verovuosilta 2024 ja 2025 toimitettavissa verotuksissa. Muut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Taloudelliset: Vuonna 2024 verotuottojen arvioidaan pienenevän korotettuja poistoja koskevan ehdotuksen johdosta yhteensä noin 290 miljoonaa euroa ja vuonna 2025 noin 230 miljoonaa euroa. Vuosina 2024 ja 2025 verotuottomenetykset olisivat siten yhteensä noin 520 miljoonaa euroa. Koska kyseessä on verotettavan tulon jaksottamista koskeva muutos, muuntuisivat vuosien 2024 ja 2025 verotuottojen menetykset verotuottojen lisäyksiksi vuodesta 2026 alkaen. Vuosina 2026–2029 verotuotot lisääntyisivät yhteensä noin 355 miljoonalla eurolla. Jäljelle jäävät 165 miljoonaa euroa palautuisivat myöhemmin, vuodesta 2030 alkaen. Peiteltyä osinkoa koskeva ehdotus lisäisi maksuunpantua valtion ansiotuloveroa arviolta noin 2 miljoonaa euroa vuodessa, kun saajalle oletetaan keskimäärin 25 prosentin ansiotuloveroaste. Ehdotuksen vaikutukset kuntien verotuloihin, sairausvakuutusmaksuihin ja kirkollisveroon arvioidaan vähäisiksi. Verotuotto kertyy kuitenkin suurimmaksi osaksi viiveellä, koska valtaosa peitellystä osingosta havaitaan jälkikäteen verotarkastuksissa. Siten muutos ei lisää ansiotuloveron kertymää vielä vuonna 2023.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen