Hallituksen esitys LVM/2022/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta

HE 264/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Pinja Oksanen, p. 029 5342182

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annettua lakia. Laissa määriteltäisiin vähimmäisvelvoitteet, joita hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUS-yhtymän tulee noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa. Velvoitetasot olisi porrastettu kolmeen eri luokkaan alueellisten erityispiirteiden mukaan. Lisäksi kuntayhtymien ja kuntataustaisten yhtiöiden velvoitetasoja selkeytettäisiin. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Vaikutukset

Esityksellä ei arvioida olevan erityisiä julkistaloudellisia vaikutuksia. Esityksessä ei ehdoteta lain soveltamisalan laajentamista. Hyvinvointialueiden velvoitteet ehdotetaan eriytettäväksi siten, että ne olisivat mahdollisimman lähellä kuntien eriytettyjä velvoitetasoja. Kuntayhtymien ja kuntataustaisten yhtiöiden velvoitteiden selkeyttämisellä ei arvioida olevan erityisiä vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.