Hallituksen esitys YM/2022/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 270/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Hallitussihteeri Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, p. 029 5250397

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annettua lakia, eräiden uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annettua lakia ja eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi annettua lakia sekä yhteensä 18:aa muuta lakia, joilla on perustettu kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja muita luonnonsuojelualueita vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla. Esityksessä saatettaisiin vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettujen luonnonsuojelualueiden rauhoitussäännökset yhdenmukaisiksi eduskunnassa vireillä olevan uuden luonnonsuojelulain kanssa sekä saatettaisiin rauhoitussäännökset perustuslain edellyttämällä tavalla lain tasolle. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti uuden luonnonsuojelulain kanssa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Vaikutukset

VIRANOMAISTEN TOIMINTA: Esityksessä ehdotetaan päivitettäväksi eräitä viranomaisten välisiä toimivaltakysymyksiä. Esityksen myötä Metsähallituksella olisi ympäristöministeriön sijaan toimivalta myöntää poikkeuksia kansallis- ja luonnonpuistojen rauhoitussäännöksistä. Esitys selkeyttäisi viranomaisten välistä toimivallanjakoa ja vähentäisi ympäristöministeriöltä yksittäistapauksellista päätöksentekoa. TALOUDELLISET: Ehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET: Ehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia, koska ehdotuksella ei muutettaisi merkittävästi rauhoitussäännösten sisältöä. MUUT YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET: Ehdotuksella sallittaisiin poronhoito Mallan luonnonpuistossa, minkä voidaan katsoa turvaavan saamelaisten kulttuurin ylläpitämisen ja kehittymisen edellytyksiä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.